Kontakta oss

Vi gör våra kunder bättre!

10 + 6 =

Production Discovery

De framtida framgångsrika företagen är de som kan samla in tillgänglig data och distribuera ut den på ett lättillgängligt sätt till berörda beslutsfattare, vilket idag är nästan alla medarbetare.

Det fattas mängder av beslut varje dag, beslut som får en direkt påverkan på produktionen och produkternas kvalitet. Varje beslut görs utifrån tillgänglig information. Genom att minska ställtiden för att få fram den önskade informationen samt säkra att det är rätt, komplett och uppdaterad information kan snabbare och bättre beslut tas.

Dessutom behöver inte besluten tas av ett fåtal beslutsfattare, utan nu ges möjligheten att beslut kan tas av respektive medarbetare.

Production Discovery är ett EMI-system som utgör ett komplement till MES- eller SCADA-system och möjliggör bättre och snabbare beslut.

Systemet har inbyggd funktionalitet för att kunna koppla sig mot och hämta data från befintliga PLC-, DCS-, SCADA- och BMS-system. Det är även möjligt att koppla sig mot externa källor så som SMHI.

Med Production Discovery analyserar, visualiserar, distribuerar och tillgängliggör du informationen på ett effektivt sätt, anpassat för medarbetarens behov.

Modulariserat system

Med Production Discovery kan du antingen bygga egna moduler eller köpa färdigutvecklade moduler för en lång rad olika funktioner. Här nedan följer exempel på tillgängliga moduler som du kan komplettera ditt system med:

Alarm Management
ANALYSERA HÄNDELSER OCH LARM FRÅN ERT PRODUKTIONSSYSTEM
Alarm Management är utvecklad för att hjälpa operatörer, produktionschefer, underhållsingenjörer m.fl. att analysera historiska larm och händelser från en produktionsanläggning. Applikationen är byggd för att underlätta implementering av ISA 18.2 standarden för larmhantering inom processindustrin och programmet kan användas till alla larm- och händelse-data set inom detta område.

Applikationen hjälper dig bl.a. att:

 • hitta felinställda larmgränser
 • hitta korrelationer mellan larm
 • renodla så att endast relevanta larm kommer

Energy Monitoring
Många brottas idag med hur man ska minska sin förbrukning av el, vatten, ånga, tryckluft etc. Det kommer ställs krav från ledningen att minska förbrukningen med X% men hur ska man göra och var ska man börja? Det gäller också att försöka få en bild av hur förbrukningen ser ut idag och sedan kunna följa upp utfall efter förändringar/förbättringar i processen.

Många gånger behöver man också kunna jämföra förbrukning med t.ex. hut det var i förra månaden, förra året, olika driftsfall, olika skift eller operatörer etc. På detta vis får man då en bra insikt och underlag för att kunna ta beslut om vilka förbättringar som bör göras för att minska förbrukningen.

Applikationen hjälper dig bl.a. att:

 • Göra en nulägesanalys
 • Få reda på de område/delar som förbrukar mest
 • Jämföra förbrukning med andra entiteter, t.ex. driftsfall, skift, recept, etc.
 • Få reda på förbrukad mängd i förhållande till producerad mängd och i förhållande till andra entiteter
 • Varning vid överskridande av gränsvärde på förbrukning

Production Management
Produktionsoptimering och produktionsplanering är ett heltidsarbete för många företag, speciellt inom Kraft-/värme produktion. Man vill kunna producera så mycket som möjligt till lägsta kostnad. Man vill även kunna göra prognoser och körschema.

Andra typer av företag har behov av att förbättra produktionsutbytet, öka effektiviteten, minska svinnet, minimera stopptider, analysera stopporsaker m.m.

Applikationen hjälper dig bl.a. att:

 • Göra en nulägesanalys
 • Analysera produktion i jämförelse mot kostnad
 • Göra produktionsprognoser
 • Ta fram körschema
 • Öka effektiviteten
 • Förbättra produktionsutbytet
 • Minska svinn
 • Minimera stopptider

 

För mer information kontakta:
Tomas Eriksson
tomas.eriksson@itautomation.se
+46 40 663 33 13